Wijkraad Apeldoorn-Zuid

Wijkraad Apeldoorn Zuid

Als wijkraad vormen wij de schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn


Laatste nieuws wijkraad Apeldoorn Zuid

Het eerste jaar van de nieuwe Wijkraad Apeldoorn Zuid zit erop.

Na een voorzichtige start in het najaar van 2017 is de nieuwe Wijkraad Apeldoorn Zuid dit jaar aardig op stoom gekomen. Vonden in het begin weinig mensen de weg naar ons ons spreekuur, nu een jaar verder is het vaak een levendige bedoening. Waar bij ons veel over wordt geklaagd zijn het te hard rijden in de buurt en (geluids) overlast bij banken en andere hangplekken in de wijk. Iedere maand hebben wij een overleg met de wijkregisseur en de wijkbeheerder van de gemeente en samen wordt gekeken of en wat gedaan kan worden om de gemelde problemen op te lossen. Om de paar maanden hebben we over deze zaken ook een overleg met onze wijkwethouder Jeroen Joon.

Naast het oplossen van klachten, hebben we afgelopen jaar ook activiteiten georganiseerd  om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Zo zijn een aantal knutselmiddagen voor kinderen georganiseerd en samen hebben we  deze maand Sinterklaas gevierd. Met de volwassenen uit de wijk hebben we gegraven aan de nieuwe Kayersbeek in het Zuiderpark (en gebarbecued) en recent kerstbakjes gemaakt in dok Zuid.

Ook werken we mee om de wijk fijner te maken voor oud en jong. De wijkraad beschikt hiervoor over een budget om bewonersactiviteiten (mede) mogelijk te maken. In 2018 hebben we zo bijvoorbeeld kinderspeeldagen ondersteund en kinderspeelplekken meegefinancierd. Buurt- en bewonersgroepen die iets organiseren voor de onderlinge binding in de buurt of wijk kunnen een beroep doen op dit budget.

Voor 2019 hebben we ook goede voornemens. Samen met bewoners, gemeente en politie willen we bekijken of we samen iets kunnen doen tegen het te hard rijden in de wijk. Ook willen we in het voorjaar met een parkfeestje stil staan bij de nieuwe beek in het Zuiderpark o.a. met de onthulling van het kunstwerk dat  kunstenares Iris Burghout maakt. Mocht u een leuk idee hebben voor het in gebruik nemen van de beek, dan horen we dat graag. Ook zouden we graag het Zuiderparkfestival weer terug zien, maar met slechts 4 bestuursleden lukt dat niet om te organiseren. Daarom aan u als bewoner van Zuid die het Zuiderparkfestival ook  een warm hart toedraagt: geef je op om samen met elkaar weer een festival te organiseren.

Een andere grote verandering voor komend jaar wordt onze verhuizing. Midden volgend jaar gaat ons kantoor van dok Zuid naar het buurthuis aan de Maasstraat. Naast een forse besparing op de huisvestingskosten, hopen we zo nog dichter bij de bewoners van Zuid te komen.

Mocht u door het voorgaande enthousiast worden en denken hier wil ik als bestuurslid of vrijwilliger ook aan meedoen, dan bent u van harte welkom. Kom eens langs op  de woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in dok Zuid. De koffie of thee staat altijd klaar. Kunt u dan niet, maak dan een afspraak door te mailen naar info@wijkraadapeldoornzuid.nl.

Tenslotte wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.Woensdagmiddag 5 december werden de kinderen in Dok Zuid verrast met een bezoek van de Sint en zijn pieten.  De kinderen waren blij en zongen uit volle borst de bekende sinterklaasliedjes, aan het eind van het bezoek   kregen alle kinderen een cadeautje, dat maakte het sinterklaasfeest compleet, we willen de Sint en zijn Pieten hartelijk danken voor het bezoek dat ze  brachten aan Dok Zuid.

Met dank aan de vrijwilligers

Wijkraad Apeldoorn Zuid


Het is zover, donderdag 6 december om 14.00 uur wordt de Kayersbeek die in het Zuiderpark opnieuw is aangelegd, voorzien van stromend water vanaf de aftakking bij de Dubbelbeek.


Volg de aanleg van de Kayersbeek in het Zuiderpark

klik hier


Burendag 2018Start werkzaamheden Kayersbeek in Zuiderpark

11-09-2018 16.10 uur 

De Kayersbeek gaat door het Zuiderpark stromen en de uitvoering van dit gezamenlijke project is gestart! Om dit moment te markeren hebben wethouder Mark Sandmann en heemraad Frans ter Maten gisteren samen met buurtbewoners een symbolisch steentje bijgedragen aan de eerste graafwerkzaamheden.

Kayersbeek Zuiderpark maakt deel uit van het omvangrijke ‘bekenprogramma’, waarin waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn samen werken aan herstel van 14 beken in de stad. Via dit programma werken gemeente en waterschap aan duurzaam waterbeheer, natuurontwikkeling, het creëren van recreatiemogelijkheden en behoud van Apeldoorns cultuurhistorie.
Het programma draagt ook bij aan de ambitie van de gemeente om Apeldoorn schoner, gezonder en groener door te geven aan nieuwe generaties.

Het deelproject Kayersbeek Zuiderpark is naar verwachting eind van het jaar klaar.

Dankzij bewoners hoog op agenda

Mede dankzij enkele zeer betrokken buurtbewoners - die telkens weer het belang van het herstel van de Kayersbeek in het Zuiderpark benadrukten - is dit project hoog op de uitvoeringsagenda terecht gekomen en is er voor de uitvoering ook budget ter beschikking gekomen.

Bijzonderheden project

  • Er wordt ongeveer 1400 meter nieuwe beek bovengronds aangelegd over de hele lengte van zuid naar noord door het park. Dit is een verwijzing naar vroeger, toen de Kayersbeek ook in noordelijke richting afboog.
  • Met de toevoeging van de beek aan het park wordt de ruimtelijke kwaliteit van het park verbeterd. De beek komt in het zuidelijke deel van het park in een dijkje te liggen en verder naar het noorden komt de beek geleidelijk in het maaiveld terecht. Dit hoogteverschil is nodig om de beek goed te laten stromen en te laten aansluiten op de andere delen van het watersysteem. Maar dit maakt het ook tot een bijzonder en opvallend ‘typisch Apeldoorns’ element in het park.
  • Langs en in het water kan straks worden gespeeld. Een deel van de paden in het park wordt ook opgeknapt, dus er komen volop toegankelijke wandelmogelijkheden, met uitzicht op de beek.
  • Tot slot; het bedrijf Dura Vermeer gaat de aanleg en het uitgraven van de beek combineren met het opknappen van een deel van de paden. Hierdoor hoeft minder grond te worden afgevoerd en is er ook minder nieuw materiaal nodig: een duurzame, ‘circulaire’ werkwijze dus.
  • De droge, hete zomer heeft ons laten zien hoe belangrijk de aanwezigheid van water in onze directe omgeving is. Door de aanleg van deze beek gaan we ‘hittestress’ tegen en zal het park groener blijven in periodes met weinig regenval. Tegelijkertijd zal het water bij hele zware regenval en wateroverlast straks beter zijn weg vinden.
  • De waterkwaliteit van de vijver in het noorden van het park zal aanzienlijk verbeteren. Dit is nu nagenoeg stilstaand water waar bijvoorbeeld veel watervogels het water vervuilen. Door er vers zuurstofrijk water in te laten stromen wordt de vijver schoner. En een verbetering van de waterkwaliteit zal ook zorgen voor een rijkere flora en fauna.

Meer informatie en foto’s

Voor meer informatie over het bekenprogramma in het algemeen en de Kayersbeek in het bijzonder, inclusief foto’s en tekeningen, zie www.apeldoorn.nl/beken  


Wijkraad per golfkar door Zuid met wethouder.

Da’s nog eens nuttig en leuk! Met de kersverse wethouder Jeroen Joon reden we 4 juli per golfkar door Zuid. Extra onder de aandacht kwamen gebieden waar wat speelt. Zoals de Kayersbeek, die wordt verlegd. Natuurlijk langs Mudanthe, die uit de Finse school moet. Ook werd de Maasstraat met het parkeerprobleem bij Action aangestipt, net als de nodige opknapbeurt voor een gedeelte van de Staatsliedenbuurt.

De wijkraad werd tijdens de rit vertegenwoordigd door Hans Schoenmaker (chauffeur) secretaris Theo Huts en voorzitter Alie Mulder (in het midden op foto 3). Verder reden mee Hariët Althof en Wim Mulder (achterin de kar) van de gemeente Apeldoorn. Iedereen genoot van de bijzondere rit. En het mooie weer.

Theo Huts, Hans schoenmaker, Alie Mulder, Jeroen Jool, Wim Mulder